پایان نامه ارشد عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
چکیده 1 فصل اول: کلیات و مقدمه 1-1- مقدمه 3 1-2 - بیان مسئله 3 1-3 - ضرورت و اهمیت تحقیق 4 1-4- اهداف تحقیق 6 1-4-1- هدف اصلی 6 1-4-2- اهداف فرعی 6 1-5- سوالات تحقیق 7 1-5-1- سوال اصلی 7 1-5-2- سوالات فرعی تحقیق 7 1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی 8 1-6-1- تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 8 1-6-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی: 8 1-7- سازماندهی تحقیق 8 1-8- قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع):‏ 8 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده 2-1- مقدمه 11 2-2 تعریف تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 14 2-3- تاریخچه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 18 2-4 ذی نفعان فراگرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 21 2-5- مکانیزم ها و راهبرد های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 23 2-6- عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 39 فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه 42 3-2 روش انجام پژوهش 42 3-2-1 مرحله کیفی 42 3-2-2 مرحله کمی 43 3-3 تعریف جامعه و نمونه آماری 43 3-3-1 مرحله کیفی تحقیق 43 3-3-2 مرحله کمی تحقیق 43 3-4 روش نمونه گيري 43 3-4-1 مرحله کیفی تحقیق 43 3-4-2 مرحله کمی تحقیق 44 3-5 روشهاي گردآوري اطلاعات 45 3-5-1 منابع دادهها 45 3-5-1-1 مرحله کیفی تحقیق 45 3-5-1-2 مرحله کمی تحقیق 45 3-5-2 روش گردآوري دادهها 45 3-5-2-1 مرحله کیفی تحقیق 45 3-5-2-2 مرحله کمی تحقیق 46 3-6 روش سنجش پایایی سیستم 46 3-6-1 مرحله کیفی تحقیق 46 3-6-2 مرحله کمی تحقیق 46 3-7 روش سنجش روايي سیستم 47 3-7-1 مرحله کیفی تحقیق 47 3-7-2 مرحله کمی تحقیق 47 3-8 قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع) 47 3-9 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 47 3-9-1 مرحله کیفی تحقیق 47 3-9-1-1روش کدگذاری 48 3-9-1-2 طبقه بندی 48 3-9-2 مرحله کمی تحقیق 48 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه 50 4-2- تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه 50 4-3-1- تجزیه و تحلیل تم 50 4-3-2- نحوه کدگذاری مصاحبه با خبرگان 51 4-4- جمع آوری وکد گذاری داده های کیفی 51 4-4- تجزیه تحلیل داده های کمی 54 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه 73 5-2- ارائه نتایج حاصل از بخش کیفی 73 5-3- پاسخ به سوالات تحقیق 76 5-3-1- سوال اصلی تحقیق 76 5-3-2- سوالات فرعی تحقیق 77 5-4- نتیجه گیری 78 5-5- پیشنهادات 79 5-5-1- پیشنهادات برای سیاستگذاران 80 5-5-2- محدودیت های تحقیق 80 5-5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 80 منابع و مأخذ 81 ضمایم و پیوست ها: 83
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 503 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:2,236 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل