طرح پژوهشی فیزیولوژی ورزشی

دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی
پاسخ عوامل هماتولوژیک به يك جلسه تمرین مقاومتی با کاهش جریان خون در مردان جوان یک نمونه طرح پژوهشی فهرست مطالب 1) مقدمه....................................................................................................................................................5 2) ادبیات تحقیق......................................................................................................................................6 3) روش شناسی.....................................................................................................................................11 4) مقدمه...................................................................................................................................................12 5) روش تحقیق......................................................................................................................................12 6) جامعه و نمونه آماری......................................................................................................................12 7) روش اجرای تحقیق........................................................................................................................12 8) روش اندازه گیری 1RM...........................................................................................................13 9) برنامه مداخله ای ............................................................................................................................14 10) برنامه تمرینی کم شدت................................................................................................................14 11) روش محدود کردن جریان خون..................................................................................................16 12) جمع آوری اطلاعات.....................................................................................................................18 13) اندازه های انتوپومتریک................................................................................................................18 14) تجزیه و تحلیل هماتلوژیک خون.................................................................................................19 15) یافته ها.............................................................................................................................................20 16) بحث ................................................................................................................................................31 17) منابع.................................................................................................................................................39 فهرست اشکال 1) حرکت جلو پا و اسکوات پا......................................................................................................16 فهرست جداول 2) حجمبرنامه تمرین مقاومتی....................................................................................................15 3) نتایج آزمون کلموگراف-اسمیرنف.........................................................................................22 4) نتایج آزمون همگنی واریانس ...............................................................................................23 5) آماره توصیفی متغیرهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک...................................................24 6) میانگین و انحراف¬استاندارد آزمون آماری تی همبسته..................................................25 7) تحلیل واریانس ANOVA قبل تمرین...........................................................................25 8) تحلیل واریانس یکطرفه RBC ..........................................................................................26 9) مقایسه میانگین سطح WBC بین سه گروه ................................................................27 10) نتایج آزمون تعقیبی توکی.....................................................................................................27 11) مقایسه میانگین سطح PLT بین سه گروه.....................................................................28 12) نتایج آزمون تعقیبی توکی پس از یک جلسه تمرین.....................................................28 13) مقایسه میانگین سطح HGB بین سه گروه...................................................................29 14) مقایسه میانگین سطح HCT بین سه گروه....................................................................29
دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی

تعداد مشاهده: 615 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 52

حجم فایل:466 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل