اخرین محصولات ثبت شده

مقایسه شبکه های حسگر بی سیم با شبکه های موردی

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایگاه داده و امنیت در آن

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنیت در رایانش ابری

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده کاوی پایگاه داده ها

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بانکداری الکترونیک

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبکه های موردیMANET وشبکه های حسگر بی سیم

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت منابع و متعادل کننده بار در محاسبات ابری

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوريتمAES در انواع كارت هاي هوشمند

گزارش پروژه مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی چهره افراد

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبکه های حسگر بی سیم

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل